Polityka Prywatności / Przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Anderwald Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: ul. Dworcowa 45, 47-100 Kadłub, tel. 77 463 37 70, e-mail: kontak@anderwald.pl.

2. Anderwald Sp. z o.o. Sp. k. przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:
     1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 b RODO);
     2. realizacji obowiązków prawnych, ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 2 RODO), w tym m.in. wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji;
     3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), w tym m.in. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń , tworzenia analiz i raportów wewnętrznych, wsparcia obsługi, weryfikacji wiarygodności płatniczej;
     4. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
     1. organy państwowe (Prokuratura, Policja, Prezes UOKiK, Prezes UODO, Naczelnicy Urzędów Skarbowych, itp.);
     2. podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (pracownicy);
     3. inni administratorzy (firmy kurierskie, transportowe, Poczta Polska, banki i inne instytucje płatnicze, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, rachunkowe, podatkowe).
     4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży towarów bądź usług oraz po jej zakończeniu przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, o ile prawo zezwala na takie przechowywanie, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat po zakończeniu umowy.

4. W związku z przetwarzaniem przez Anderwald Sp. z o.o. Sp. k. Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu:
     1. prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
     2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
     3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
     4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
     5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
     6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Anderwald Sp. z o.o. Sp. k. Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy w zakresie sprzedaży towarów i/lub usług, podanie przez Panią/ Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

7. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Anderwald Sp. z o.o. Sp. k. nie będzie przekazywać Pani/ Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

 

 
Copyright © 2014 ANDERWALD maszyny rolnicze